products.htm

 

 

 

 


          


2000

 휴대용재단가이드바 실용신안등록(2000.09.30)
 톱.가이드 (MG-1300S)출시

2001

 휴대용재단가이드바 의장등록(2001.02.22)
 휴대용재단가이드바 실용신안등록(2001.05.15)
 톱.가이드 (13SRi)출시

2002

 톱.가이드 (MG-1312R/L)출시

2005

 작업테이블(TS-131R, TS-131L) 출시
 톱.가이드 (1212RT, 1312RT)출시

2006

 작업테이블(TS-165R, TS-165L) 출시
 톱.가이드 신제품(132RT, 132LT, 122RT)출시

2007

 톱.가이드 신제품 출시
     (MG-N09RT, MG-N12RT, MG-N13RT, MG-N15RT)
   (MG-N09LT, MG-N12LT, MG-N13LT, MG-N15LT)

 

소재지

 인천광역시 서구 길주로 10 (석남동)

연락처

 Tel. 032-819-0451, 816-0451 / Fax. 032-815-2226
 E-Mail : engplus7@hanmail.net

약도

 

 

E&G PLUS  (사업자등록:131-10-95076)
인천광역시 서구 길주로 10 (석남동) / tel 032-819-0451 / fax 032-815-2226